Πολιτική Απορρήτου

Ενδιαφερόμαστε για το απόρρητο των προσωπικών σας δεδομένων. Θέλουμε να σας εξη-γήσουμε λεπτομερώς τις πολιτικές και τις πρακτικές που έχουμε υιοθετήσει για την προστα-σία του απορρήτου σας, ώστε να αισθάνεστε σίγουροι για τον τρόπο με τον οποίο χειριζό-μαστε τις πληροφορίες που επιτρέπουν την αναγνώρισή σας («προσωπικές πληροφορίες») και τις οποίες εμπιστεύεστε σε εμάς, και να κατανοήσετε το πώς χρησιμοποιούμε τις προσω-πικές σας πληροφορίες για να σας προσφέρουμε όσο γίνεται καλύτερα προϊόντα, υπηρεσίες και εμπειρίες
Ο(Οι) διακομιστής(-ές) που καθιστούν διαθέσιμο τον παρόντα ιστότοπο, καθώς και οι βάσεις δεδομένων στις οποίες αποθηκεύονται οι πληροφορίες, ενδέχεται να είναι εγκατεστημένα εκτός της χώρας από την οποία προσπελαύνετε τον ιστότοπο αυτό, σε κάποια χώρα που δεν διαθέτει τους ίδιους νόμους περί απορρήτου με τη χώρα στην οποία διαμένετε. Επομέ-νως, οι προσωπικές πληροφορίες που παρέχετε σε εμάς ενδέχεται να μεταφέρονται στο εξω-τερικό, αλλά η συλλογή, επεξεργασία και χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας θα πραγματοποιείται αποκλειστικά από εμάς, σύμφωνα με την παρούσα Πολιτική και τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ 2016/679).

Συλλογή προσωπικών δεδομένων
Συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα μόνο στην περίπτωση που εσείς επιλέξετε να κάνετε χρήση της φόρμας επικοινωνίας του site, όπως ονοματεπώνυμο, email, χώρα, τα οποία είναι υποχρεωτικά και προαιρετικά τη διεύθυνση, τηλέφωνο, Ταχ.κωδικός/Πόλη και Fax. Επιπλέ-ον μπορεί να συλλέξουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στην περίπτωση που μας αποστείλε-τε το βιογραφικό σας σημείωμα όταν αιτήστε για θέσεις εργασίας που η εταιρεία ανακοινώνει ή αυτοβούλως. Στην περίπτωση αυτή φέρεται αποκλειστική ευθύνη για το περιεχόμενο του βιογραφικού σας σημειώματος και τα δεδομένα που μπορεί να μας παραχωρήσετε.

Σκοπός επεξεργασίας
Οι προσωπικές πληροφορίες χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από εμάς και τους υπαλλήλους μας, προκειμένου να ανταποκριθούμε στα αιτήματά σας και να σας εξυπηρετήσουμε καλύτε-ρα, σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Τα άτομα που διαχειρίζονται προσωπικές πληροφο-ρίες είναι εκπαιδευμένα για τη χρήση κατάλληλων διαδικασιών. Οι εκπρόσωποι και οι παρο-χείς υπηρεσιών μας απαιτείται να διατηρούν απόρρητες τις προσωπικές σας πληροφορίες και να μην τις χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό πέραν εκείνων που εξυπηρετούν την παροχή συγκεκριμένων υπηρεσιών σε εμάς.
Επιπλέον, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να σας ρωτήσουμε εάν θα μπορούσαμε να μοι-ραστούμε πληροφορίες με άλλους έμπιστους τρίτους. Θα σας ενημερώσουμε τη στιγμή συλ-λογής των πληροφοριών, εάν αναμένεται τέτοιου είδους κοινή χρήση των πληροφοριών με κάποιους τρίτους, θα ορίσουμε τους τύπους των επιχειρήσεων στο σχετικό σημείο συλλογής των πληροφοριών, θα περιγράψουμε το είδος των πληροφοριών που θα μοιραστούμε (όπως είναι η διεύθυνση ή το e-mail σας) και θα μοιραστούμε τα δεδομένα με άλλα μέρη μόνο εάν συμφωνήσετε. Θα μοιραστούμε τα προσωπικά δεδομένα μόνο όσων έχουν συμφωνήσει, στο πλαίσιο της εκάστοτε πολιτικής μας.

Cookies και Webbeacons
Τα «cookies» είναι αρχεία δεδομένων που στέλνει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας κα-τά την περιήγηση σας στον ιστότοπο. Αυτά τα αρχεία δεδομένων περιλαμβάνουν δεδομένα τα οποία επιτρέπουν στον ιστότοπό μας να θυμάται σημαντικές πληροφορίες που θα κάνουν πιο αποδοτική και χρήσιμη για εσάς τη χρήση του ιστότπου. Οι ιστότοποί μας χρησιμοποιούν cookies για διάφορους σκοπούς. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία των cookies και τις διευ-θύνσεις IP για την απόκτηση μη προσωπικών πληροφοριών σχετικά με τους επισκέπτες του εκάστοτε ιστοτόπου και προκειμένου να παράσχουμε στους εγγεγραμμένους επισκέπτες μας την καλύτερη δυνατή εξατομικευμένη ηλεκτρονική εμπειρία.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies;
Οι επισκέπτες του ιστότοπου μας χρησιμοποιούν διαφορετικά λογισμικά πλοήγησης στο δια-δίκτυο και διαφορετικούς υπολογιστές. Προκειμένου να διευκολύνουμε περισσότερο τις επι-σκέψεις σας με την τεχνολογία που χρησιμοποιείτε, καταγράφουμε αυτόματα τον τύπο του προγράμματος περιήγησης και του λειτουργικού συστήματος που χρησιμοποιεί ένας επισκέ-πτης, καθώς και το όνομα του παροχέα υπηρεσιών διαδικτύου του επισκέπτη. Επίσης, κατα-γράφουμε το συνολικό αριθμό επισκεπτών του ιστοτόπου μας με τρόπο αθροιστικό, ώστε να μπορούμε να ενημερώνουμε και να βελτιώνουμε τον ιστότοπό μας. Μέσω αυτής της διαδικα-σίας δεν πραγματοποιείται εξαγωγή προσωπικών πληροφοριών. Αυτά τα δεδομένα μας δεί-χνουν εάν περισσότεροι επισκέπτες προτιμούν συγκεκριμένες λειτουργίες ή τμήματα του ιστο-τόπου από άλλα, γεγονός που μας βοηθά να διατηρούμε τον ιστότοπο μας ενημερωμένο με νέο υλικό που είναι ενδιαφέρον για την πλειονότητα των επισκεπτών μας.

Πώς χρησιμοποιούμε τα cookies για να εξατομικεύσουμε την εμπειρία σας στους ιστο-τόπους μας;
Η τεχνολογία των cookies μας βοηθά να παράσχουμε υλικό που ταιριάζει στα ενδιαφέροντα ενός επισκέπτη και μας επιτρέπει να διευκολύνουμε για χάρη των επισκεπτών μας την πρό-σβαση σε άλλες λειτουργίες που διατίθενται στον ιστότοπο μας. Δεν συσχετίζουμε προσωπι-κές πληροφορίες με κάποιο αρχείο cookie.

Τι συμβαίνει εάν δεν θέλετε cookies;
Εάν δεν θέλετε cookies, μπορείτε να ρυθμίσετε τον υπολογιστή σας έτσι ώστε να σας προει-δοποιεί κάθε φορά που ένα cookie αποστέλλεται σε αυτόν ή να απενεργοποιήσετε τη λήψη όλων των cookies μέσω του προγράμματος περιήγησης σας στο διαδίκτυο. (Ελέγξτε το με-νού Help/Βοήθεια του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε για να μάθετε πώς μπορείτε να αλλάξετε ή να ενημερώσετε σωστά τις ρυθμίσεις σχετικά με τα cookies.).

Τι είναι τα webbeacons και πώς τα χρησιμοποιούμε;
Ορισμένες από τις ιστοσελίδες και τα ενημερωτικά e-mail μας μπορεί να περιέχουν ηλεκτρο-νικές εικόνες που ονομάζονται webbeacons, γνωστές και ως αρχεία τύπου GIF ενός pixel, καθαρά αρχεία τύπου GIF ή ετικέτες pixel. Η χρήση τους στους ιστοτόπους επιτρέπει την κα-ταμέτρηση των επισκεπτών που έχουν προσπελάσει τις σελίδες μας. Η χρήση τους στα e-mail προώθησης προϊόντων και στα ενημερωτικά δελτία, μας επιτρέπει να μετρήσουμε πόσοι από τους εγγεγραμμένους χρήστες έχουν διαβάσει το υλικό που στέλνουμε. Τα webbeacons μας επιτρέπουν να αναπτύξουμε στατιστικές πληροφορίες σχετικά με δραστηριότητες και λειτουρ-γίες που ενδιαφέρουν περισσότερο τους καταναλωτές μας, ώστε να παράσχουμε περισσότε-ρο εξατομικευμένο υλικό. Δεν χρησιμοποιούνται για την προσπέλαση προσωπικών πληρο-φοριών χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
Χρησιμοποιούμε μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπως Facebook, Google, YouTube, Instragram και Twitter. Εάν είστε συνδεδεμένοι σε ένα από αυτά, το δίκτυο μπορεί να αντιστοιχίσει την επίσκεψη σας στον ιστότοπο με τον λογαριασμό χρήστη. Εάν είστε χρήστης ενός κοινωνικού δικτύου και δεν θέλετε να συνδυάζονται τα δεδομέ-να που ανακτώνται από την επίσκεψη σας στους ιστότοπους μας, πρέπει πριν την είσοδο σας σε αυτούς να αποσυνδεθείτε πρώτα από το κοινωνικό σας δίκτυο.

Αποθήκευση δεδομένων
Αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα μόνο για τον χρόνο ο οποίος απαιτείται για να επιτε-λεσθεί μια υπηρεσία την οποία εσείς ζητήσατε ή για την οποία δώσατε την έγκρισή σας, υπό την επιφύλαξη των κατά περίπτωση αντιθέτων προνοιών του νόμου, όπως συμβαίνει σε ό,τι αφορά θέματα τα οποία διέπει η εμπορική ή η φορολογική νομοθεσία.

Ασφάλεια
Η εταιρία εφαρμόζει μέτρα ασφαλείας σε τεχνικό και οργανωτικό επίπεδο, με σκοπό την ασφάλεια των δεδομένων που συνέλεξε από εσάς, έναντι της όποιας εκούσιας ή ακού-σιας απόπειρας, χειρισμού, απώλειας, καταστροφής ή γενικότερα πρόσβασης από μη εξου-σιοδοτημένο άτομο. Όπου συλλέγονται προσωπικά δεδομένα και αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας, η πληροφορία θα διακινείται υπό κρυπτογραφημένη μορφή ώστε να αποφεύ-γεται η όποια κατάχρηση των εν λόγω δεδομένων εκ μέρους του όποιου τρίτου. Τα μέτρα ασφαλείας μας υπόκεινται σε συνεχείς επανελέγχους και αναμορφώσεις, σύμφωνα με τις πλέον πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις.

Δικαιώματα υποκείμενων
Τα κύρια δικαιώματά σας βάσει του νόμου περί προστασίας δεδομένων είναι τα εξής:
α) το δικαίωμα πρόσβασης · β) το δικαίωμα διόρθωσης · γ) το δικαίωμα διαγραφής · δ) το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας · ε) το δικαίωμα αντίρρησης στη μεταποίηση, στ’) το δικαίωμα μεταφοράς δεδομένων · (ζ) το δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή · και η) το δικαίωμα ανάκλησης της συναίνεσης.. Για να μπορέσετε να εξασκήσετε τα δικαιώματα αυτά παρακαλώ στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται παρακάτω στα στοι-χεία επικοινωνίας. Η διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων ολοκληρώνεται εκτός και αν υποχρεούμαστε από τη νομοθεσία να διατηρήσουμε καταγεγραμμένες τις πληροφορίες.

Τροποποιήσεις
Μπορεί να ενημερώνουμε αυτή την πολιτική από καιρό σε καιρό δημοσιεύοντας μια νέα έκ-δοση στην ιστοσελίδα μας. Θα πρέπει να ελέγχετε αυτή τη σελίδα περιστασιακά για να βε-βαιωθείτε ότι είστε ικανοποιημένοι με οποιεσδήποτε αλλαγές σε αυτήν την πολιτική. Θα σας ειδοποιήσουμε για αλλαγές σε αυτήν την πολιτική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω του ιδιωτικού συστήματος ανταλλαγής μηνυμάτων στον ιστότοπο μας.

Επικοινωνία
Εάν έχετε ερωτήσεις σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, παρακα-λούμε να τις απευθύνετε στη κάτωθι διεύθυνση επικοινωνίας. Οι συνεχείς εξελίξεις στο Δια-δίκτυο γενικότερα, καθιστούν απαραίτητες τις κατά καιρούς προσαρμογές των κανόνων μας περί προστασίας δικτυακών δεδομένων. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα της Εταιρείας να προβαίνει στις εκάστοτε τυχόν ενδεικνυόμενες μεταβολές των εν λόγω κανόνων ανά πάσα στιγμή.

Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από το reCAPTCHA και την Google
Πολιτική απορρήτου και
Ισχύουν Όροι Παροχής Υπηρεσιών.