Πολιτική Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Η εταιρία “Δειπνοσοφιστήριον” εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Περιβάλλοντος (ΣΔΠ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΕΛΟΤ ΕΝ  ISO 14001:2015.

Η Διοίκηση του Οργανισμού καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε όλο το ανθρώπινο δυναμικό του να υιοθετήσει την Πολιτική Διαχείρισης Περιβάλλοντος και να συμβάλλει στην επίτευξη του κυρίαρχου στόχου, την ορθολογική χρήση των φυσικών πόρων, ελαχιστοποιώντας ταυτόχρονα τις αρνητικές επιπτώσεις των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

Οι πρακτικές μας

 • Εφαρμόζουμε την ισχύουσα Ευρωπαϊκή νομοθεσία καθώς και τις άλλες απαιτήσεις που απορρέουν από το πλαίσιο λειτουργίας της.
 • Παρακολουθούμε, αξιολογούμε & προλαμβάνουμε τυχόν δυσμενείς επιπτώσεις από τη λειτουργία της στο περιβάλλον.
 • Βελτιώνουμε διαρκώς τις περιβαλλοντικές της επιδόσεις θέτοντας κατάλληλους ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους.
 • Επανεξετάζουμε διαρκώς τις διαδικασίες λειτουργίας της εταιρίας για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών της επιδόσεων.
 • Αναπτύσσουμε πολιτικές ευαισθητοποίησης και ενθάρρυνσης του προσωπικού προς την επίτευξη της περιβαλλοντικής βελτίωσης.
 • Σχεδιάζουμε και υλοποιούμε εκπαιδεύσεις για το προσωπικό σχετικά με περιβαλλοντικά ζητήματα.
 • Ενθαρρύνουμε τους προμηθευτές μας να ελαχιστοποιήσουν τον αντίκτυπο των δραστηριοτήτων τους στο περιβάλλον, ενώ παράλληλα διασφαλίζουμε μέσω συνεχών ελέγχων ότι συμμορφώνονται με το πρότυπο.
 • Χρησιμοποιούμε πρακτικές εξοικονόμησης των διαθέσιμων φυσικών πόρων.
 • Προωθούμε την επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση υλικών, όπου αυτό είναι εφικτό, καθώς και τη χρήση φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων.
 • Χρησιμοποιούμε φιλικές προς το περιβάλλον τεχνολογίες ( στη συσκευασία τροφίμων, χρήση φυσικού αερίου κλπ)
 • Οι προμηθευτές μας είναι όλοι εγκεκριμένοι και πιστοποιημένοι.

Καμία Απώλεια – Καμία Σπατάλη

Το Δειπνοσοφιστήριον έχει υιοθετήσει  ένα μοντέλο εργασίας και χρήσης υλικών που σέβεται και τους πόρους της φύσης, αλλά και τις ανθρώπινες ανάγκες.

Ακολουθούμε με προσήλωση το βιώσιμο μοντέλο στην κουζίνα μας, ώστε να δημιουργηθεί στη συνείδηση των πελατών μας η σημασία της αειφορίας (και) στη γαστρονομία.

Αυτό συμβαίνει ακολουθώντας  προδιαγραφές και πρωτόκολλα προστασίας του περιβάλλοντος και εκμηδένισης της σπατάλης.

Για τον λόγο αυτό ελέγχουμε την ποσότητα των πρώτων υλών που παραγγέλνουμε και αποθηκεύουμε ανάλογα με τη δυναμική και την προσέλευση των πελατών, ώστε να μην  καταλήγουν στα σκουπίδια λόγω υπερσυσσώρευσης και αλλοίωσης, αλλά και φροντίζουμε τα υπολείμματα των εδεσμάτων να μην πετιούνται στα σκουπίδια αλλά να χρησιμοποιούνται ως λιπάσματα ώστε να ανακυκλώνονται τα θρεπτικά συστατικά τους.

Ασφαλώς υπάρχει ανακύκλωση συσκευασιών και τροφίμων,  καθώς επίσης σύντομα με τον ειδικό κάδο θα μπορούμε εύκολα να κάνουμε κομποστοποίηση υπολειμμάτων από φρούτα και λαχανικά. Τέλος σε περίπτωση που περισσεύει  το φαγητό, αυτό θα διοχετεύεται σε κοινωφελείς οργανισμούς.